موسسه حسابداری ارقام پردازان ماندگار البرز

آموزش دوره های حسابداری

فروش نرم افزار های حسابداری هلو ، اسپاد ، سپیدار

ارائه خدمات حسابداری ، بیمه تامین اجتماعی

خدمات ومشاوره مالیاتی

ارقام پردازان ماندگار البرز

یک حسابدار باید چه اطلاعاتی را داشته باشد:

۱)قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم (حسابداری مالیاتی و قوانین مالیاتی)

۲) قانون مالیات ارزش افزوده

۳)ماده ۱۶۹ گزارشات فصلی

۴) قوانین کار و تامین اجتماعی

۵) قانون تجارت

۶) حقوق تجارت

۷) قانون اساسی

۸) قانون مدنی

۹)امور گمرکی

انواع هزینه های واحد تجاری:

۱)هزینه حقوق و دستمزد

۲) هزینه کارکنان

۳) هزینه استهلاک

۴)هزینه عملیاتی

۵)هزینه توزیع و فروش

۶) هزینه اداری و تشکیلاتی

۷) هزینه های مالی

مرکز هزینه:

۱) واحد فروش

۲)واحد مالی و اداری

۳)واحد سرپرستی

۴) واحد آبدارخانه

۵) واحد عمومی

انواع حسابداری:

حسابداری مالیاتی _حسابداری صنعتی_حسابداری فروش_حسابداری انبار_حسابداری دولتی_حسابداری پیمانکاری _حسابداری بازرگانی_حسابداری خدماتی_حسابداری رتیل یا خرده فروشی

نظام مالیاتی در ایران:

۱) مالیات مستقیم:

الف) مالیات بر دارایی و ارث _ مالیات بر نقل و انتقالات _ حق تمبر _ حق سرقفلی

ب) مالیات بر درآمد _ مالیات بر مشاغل _ مالیات بر حقوق _ مالیات بر مستقلات _ مالیات بر شرکتها _ مالیات بر کشاورزی (معاف)

۲) مالیات غیرمستقیم:

الف) مالیات بر مصرف مثل مواد غذایی،سیگار و حق اشتراک تلفن و .... _  فرآورده های نفتی _ درصدی از ارزش خودروهای داخلی و انتقالات آن

ب) مالیات بر واردات _ حقوق گمرکی _ سود بازرگانی _ حق ثبت سفارش و سایر

انواع مالیات های مستقیم:

الف) مالیات بر دارایی:

۱) حق تمبر

۲) مالیات بر ارث

۳) مالیات بر املاک

۴) مستقلات مسکونی خالی

۵) اراضی بایر

(موارد ۴,۵ در قانون مالیات های قدیم بودن)

ب) مالیات بر درآمد:

۱) مالیات بر درآمد املاک

۲) مالیات بر درآمد حقوق

۳) مالیات بر درآمد کشاورزی

۴) مالیات بر درآمد مشاغل

۵) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶) مالیات بر درآمد اتفاقی

۷) مالیات بر مجموع درآمد ها ( در قانون جدید حذف شد)

ماده ۱:

قانون مالیات ها در مورد اشخاص مشمول مالیات مطرح شده است.

ق.م.م

۱_ کلیه ی مالکین ( اعم از حقیقی و حقوقی ) نسبت به اموال و املاک خود واقع در ایران ( مالیات بر دارایی )

۲_اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمد های که در ایران و یا خارج از ایران تسهیل می کنند ( مالیات بر درآمد )

۳_ اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به درآمد های که در ایران تسهیل می کنند.( مالیات بر درآمد )

۴_ اشخاص غیر ایرانی (حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمد های که در ایران یا از ایران کسب می کنند.( مالیات بر درآمد )

۵_ اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به درآمد های که در ایران یا خارج از ایران کسب می کنند. ( مالیات بر درآمد )

ماده 2 :

قانون مالیاتها در مورد اشخاص غیر مشمول مالیات مطرح شده است .

1_وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آن

2_دستگاه های اجرای که بودجه آنها از طریق دولت تامین می شود.

3_شهرداریها  

4_ اشخاص حقوقی

الف) انتفاعی: اگر بحث انتفاء باشد شرکت ایجاد می کنند.

اشخاص حقوقی

  ب) غیر انتفاعی: اگر بحث غیر انتفاعی باشد موسسه ایجاد می کنند.

موسسات دولتی زیر نظر یکی از قوای سه گانه نظارت می شوند.

دیوان محاسبات عمومی_ زیر نظر قوه مقننه (مجلس ) که بودجه دولت را کنترل می کند.

نهاد ریاست جمهوری: یک موسسه است _  قوه مجریه ( مالیات نمی دهند )

ماده ۳:  

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. ( نهاد ریاست جمهوری )

ماده ۴:

در مورد شرکتهای دولتی توضیح می دهد.شرکتهای که بیش از ۵۰٪ سهام متعلق به دولت داشته باشد.شرکت دولتی محسوب میشود.مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

_دستگاه های که بودجه آن توسط دولت تامین می شود مشمول مالیات نیستند.

سازمان هم مشمول مالیات نیست در صورتی که به صورت موسسه باشد.اما اگر به صورت شرکت باشد مشمول مالیات می شود.

نهادها:

۱) عمومی دولتی ۲) عمومی غیر دولتی

بنیادها ،نهاد های دولتی و غیر دولتی هستند که مشمول مالیات نیستند.

تبصره ۱ماده ۲:

 اشخاص مذکور ( غیر مشمول ) چنانچه در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند به میزان سهام یا سرمایه ای که دارند سرمایه شأن مشمول مالیات خواهد بود ( اگر معافیتی وجود داشته باشد این شرکت‌ها می توانند از آن معافیت ها برخوردار باشند )

تبصره ۲ماده ۲:

درآمد های حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل صنعتی، معدنی، تولیدی، خدماتی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی که به صورت غیر از شرکت باشد مشمول مالیات طبق مقررات خواهد بود.(به نرخ ماده ۱۰۵ نرخ ۲۵٪ )

مسئولین اداره امور این اشخاص مکلف به رعایت مقررات و ضوابط قانون مالیات های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی می باشد،یعنی دفاتر قانونی داشته باشد و اظهار نامه بدهند و به موقع مالیات هایشان را پرداخت کنند.

تبصره 3 ماده 2:

اگر دستگاه های که از طرف مقام معظم رهبری یا امام خمینی مجوز داشته باشند مثل ماده 2 تلقی می شوند و مشمول مالیات نمی شوند.

*مشموال مالیات نیست (غیر مشمول) یعنی ماده 2 هیچ الزامی به رعایت مقررات مالیاتی نیست. مثل داشتن دفاتر و اظهارنامه

*معاف از پرداخت مالیات ملزوم به رعایت قوانین مالیاتی هستند. باید دفاتر و اظهار نامه داشته باشند.

معافیت ها:

1)  موضوعی: یک موضوع خاص که معاف از مالیات باشد. مثل تولید کشاورزی

2)  زمانی: گاهی یک زمان خاص را مشخص می کنند و در ان محدوده زمانی معاف هستند.

_مناطق محروم یا مناطق آزاد تا یک محدوده زمانی خاص معاف از مالیات می باشند مثل 4 تا 10 یا 15 سال

ماده 5:

موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحد های سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده اند. مثل حلال احمر –کمیته امداد اتمام خمینی(ره) سازمان تامین اجتماعی – بنیاد 15 خرداد- تبلیغات اسلامی

ماده 132 تا 146 در خصوص معافیت ها صحبت می کند.

ماده 139:  

تمامی اشخاصی که در ماده 2 مشمول مالیات نمی شوند در قسمت ماده 139 به عنوان معاف از مالیات تلقی می شوند.در حال حاضر یعنی مشمول مالیات هستند ولی فیلا معاف هستند.

تبصره 4 از ماده 139 با تبصره 3 ماده 2 تقریبا یکی است.

سال مالیاتی :

عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساس نامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند.درآمد سال مالی آنها به موجب سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد.و موعد تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

بنیادها و نهادها:

حسابهای خاصی دارند که در اختیار مقام معظم رهبری می باشد که مالیات ها را به حساب خزانه دولت واریز نمی کند.به حساب خاصی جهت موارد خاص پرداخت می شود.

مالیات ابرازی:

مالیاتی که موعدیان ابراز می کنند. موعدی شخصی است که می خواهد مالیات بدهد.

مالیات تشخیصی:

مالیاتی که توسط دارائی تشخیص داده می شود.مثل برگ تشخیص

نرخ مالیات:

1)مقطوع:  مثل ماده 105 نرخ 25% اشخاص حقوقی- یعنی 25% از سودی که مشخص می کنند باید مالیات بدهند- این مبلغ اقساطی نیز پرداخت می شود.به صورت توافقی اگر اقساطی باشد سود تعلق می گیرد به مبلغ 25%درصد – ماده 59 نقل و انتقال املاک در صورت اقساطی کردن در آخرین مبلغ چک 80% نیز می توانند تخفیف بگیرند.

*80% جریمه مالیات عملکرد بخشیده می شود. ولی اصل آن بخشیده نمی شود.

2) تساعدی: ماده 131 درآمد اشخاص حقیقی ( مالیات حقوق ) مثل اینکه شما در المپیاد برنده شده باشید مبلغ مالیات اون جایزه رو از ماده 131 بدست می آورند. مثلا مقداری از درآمد معاف و از یه مبلغی به بالا درصدی مشمول مالیات می شود.(ماده 20مالیات بر ارث)

ضریب مالیاتی :

 ضریب مالیاتی مشخص می کند چه مقدار از درآمد مشمول مالیات است . خود ممیزان کتابی دارند به اسم کتاب ضرایب یعنی موقعی که میخواهند علی الرس کنند شرکت رو ( نمی توانند سود شرکت را تشخیص بدهند) میبینند که که دفاتر کتمان دارد .مثلا می گوئیند سود شما بیشتر است شما دارید کمتر نشون می دید و در آن موقع دفاتر را رد می کنند.علی الرس بر اساس این است که یک ضریب مالیاتی بر اساس نوع فعالیت شرکت یا کالا در آن کتاب ضرایب شما را مشمول مالیات می کنند.

خودشان تشخیص می دهند فروش شما چقدر بوده است و از مبلغ فروش شما 80% رو هزینه می کنند. و مابقی را متغییر نسبت به فعالیت ضریب می بندند.

نرخ مالیاتی:

مشخص می کند چه مقدار از درآمد مشمول مالیات. باید مالیات پرداخت کند.

حق تمبر:

ماده 44 بابت هر برگ چک 300ریال حق تمبر باطل می شود .هر سال متغییر است

ماده 45:

سفته یا برات معادل 3 در 1000مبلغ خود سفته حق تمبر باطل می شود. حق تمبر یعنی شما پیشاپیش به دولت پول می دهید که اگر برای شما مشکل پیش آمد موظف باشد قوه قضایه از آن پیگیری کند . یک جور تعهد دولت است.

حق تمبر سرمایه:

ثبت سرمایه اولیه . تاریخ ثبت کلیه شرکت ها به استثناء شرکت های تعاونی 2 در هزار سرمایه محاسبه می شود و به مدت 2 ماه از تاریخ ثبت سرمایه مهلت پرداخت حق تمبر سرمایه می باشد.

*اگر در زمان تعیین شده حق تمبر سرمایه پرداخت نشود 2 برابر به اضافه اصل مبلغ حق تمبر پرداخت می شود.

مثال:

در تاریخ 01/09/95 سرمایه شرکتی 100.000.000 ریال است .

مطلوبست پرداخت حق تمبر سرمایه در تاریخ 02/11/95

200.000=002/.*100.000.000                                    هزینه مالی:

400.000=2*200.000                                                     حق تمبر سرمایه      600.000

600.000=200.000+400.000                                                    نقد و بانک            600.000

نکته : بابت کاهش سرمایه چیزی به عنوان حق تمبر پرداخت نمی شود.

حق تمبر در واقع دولت را مکلف می کند که پیگیری کند مثلا بارنامه ها را چون برای آن تمبر باطل می کنیم اگر مفقود شود قابل پیگیری است .

*کلیه ی هزینه های مربوط به جرایم برای دارای قابل قبول نیست.

مالیات بر ارث:

ماترک: اموالی که به ارث مانده است.   متوافی = وارث

وارث مواظف است ظرف 6 ماه اظهارنامه مالیات بر ارث تسلیم کند.یک نفر از طرف وراث می تواند به عنوان نماینده اظهارنامه را تسلیم کند.

انواع فوت:

1) فوت واقعی: در این فوت کسی واقعا مرده است و مشهود است

2)فوت فرضی: در این فوت کسی مفقود شده و مدتها پیدا نشده است

نکته : از موقعی که اظهار نامه تسلیم شد ظرف یک هفته گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث لازم است که ارائه شود به دادگاه جهت دادنامه انحصار وراثت .

نکته: دادگاه 3 بار به فاصله یک ماه آگهی می دهد که اگر وارثی وجود داشته باشد اعلام کند.

ماده 20: سهم الارث مشمول مالیات و معافیت ها

وراث طبقه بندی شده اند.

هر وراث 30.000.000 ریال معاف از مالیات هستند . اگر دختر مجرد باشد یا افراد از سن قانونی 20 سال کمتر باشند معافیت تا 50.000.000 ریال هم می رسد. در صورتی که اموال وقف شود به سهم الارث اضافه نمی شود و مالیات هم ندارد یعنی مشمول مالیات نمی گردد.

اموال و دارائی ها برای ارزیابی دو بحث دارند:

1- بحث زمانی:میبایست در زمان فوت متوفی ارزیابی شود.

2- بحث مبلغی:   الف)املاک : ارزش معاملاتی طبق ماده 64قانون مالیات های مستقیم در زمان فوت محاسبه می شود    ب) سایر اموال : ارزش روز در زمان فوت

* 80% اوراق مشارکت یا سود بانکی معاف می شود.

* 50% سهام پذیرفته شده در بورس و 40% سهام سهم والشرکه در سایر شرکت ها (سهامی عام) معاف می شود و مابقی را محاسبه می کنند ومالیات ان را دریافت می کنند.

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد املاک :ماده 52 لغایت 81 مربوط به درآمد املاک می باشد .

حقوق نسبت به املاک :

الف) عین ملک

ب) نسبت به حق کسب و بیشه (سرقفلی)

واگذاری حقوق املاک :

الف) واگذاری موقت = اجاره ملک

ب) واگذاری دائم =نقل و انتقال ( دائمی فروش کامل)

ماده 52:

اشخاص ائم از حقیقی و حقوقی نسبت به واگذاری حقوق خود نسبت به املاک مشمول مالیات بر درآمد این فصل خواهند بود ( مالیات بر درآمد املاک واقع در تهران )

ماده 53:

درآمد مالیات مشمول بر اجاره را بحث میکند.

مالیات اجاره:

عبارتست از کل مال اجاره دریافتی پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاک مربوط به ملک

75%=25%-100%

کل مال الجاره دریافتی :

الف) نقدی: درآمد مشمول مالیات اجاره خود ملک (دست اول)

ب) غیر نقدی: ارزش گذاری می شود.

اجاره پرداختی – اجاره دریافتی = درآمد مشمول مالیات اجاره

یعنی اگر شخصی ملکی را اجاره بدهد ودر مقابل خودش هم ملکی را اجاره کند ما به التفاوت هر دو اجاره را باید مالیات پرداخت کند.

اجاره دست دوم : یعنی موجر صاحب ملک نباشد . در این قسمت 25% کسر نمی شود .یعنی هزینه استهلاک و غیره محاسبه نمی گردد.

موجر صاحب ملک نیست . وقتی مکانی را اجاره میکنیم ما مواظف هستیم به عنوان شخص ثالث وقتی هزینه اجاره ملک را (بدهکار) میکنیم در مقابل طرف مقابل که هزینه را پرداخت میکنیم (بستانکار) یک مالیات پرداختی هم باید شناسایی کنیم که اجاره کمتری به طرف مقابل پرداخت کنیم .مالیات را کم کنیم و دارایی را بستانکار کنیم که بعدا پرداخت کنیم . ولی برای محاسبه آن باید 25% کسر کنیم .این 25% برای اشخاص حقیقی می باشد . چون دفتری ندارند.

نرخ مالیات بر درآمد اجاره:

1)      اگر موجر حقیقی باشد: به نرخ ماده 131 نرخ تساعدی خواهد بود طبق جدول

2)      اگر موجر حقوقی باشد: به نرخ ماده 105-همان 25%  نرخ مقطوع یا جداگانه ای برای اجاره وجود ندارد. همه به حساب درآمد می رود.و نسبت به مجموع درآمد محاسبه می شود.

 

-          در رابطه با درآمد های اجاره شرکت ها 25% کسر نمی شود به عنوان استهلاک  چون در شرکتها محاسبه هزینه استهلاک انجام می شود.

-          اگر برای اشخاص حقوقی رسیدگی دفاتر باشد .25% کسر نمی شود.چون در شرکتها محاسبه هزینه استهلاک  انجام می شود.ولی اگر تشخیص علی الرس باشد مثل اشخاص حقیقی پس از کسر 25% محاسبه می شود.چون هزینه ها قبول نشده و25% تخفیف می دهیم بعدا محاسبه می کنیم .مثل اینکه کتمان درامد تشخیص داده شود.

ما چند نوع برگ تشخیص داریم:

 1) برگ تشخیص مالیات تکلیفی (حذف)

2) برگ تشخیص مالیات عملکرد

3) برگ تشخیص مالیات حقوق

4) برگ تشخیص مالیات اجاره

مثال:اجاره پرداختی 1.000.000

اگر حقیقی بود   ماده 131        750.000=75% * 1.000.000

اگر حقوقی بود    25% کسر نمی شود به عهده موجر اولی است  ماده 131 1.000.000=1.000.0000-2.000.000

اگر شخص حقیقی باشد طبق ماده 131 ولی اگر کسی که اجاره کرد شرکت باشد (حقوقی) به حساب سایر درآمد ها 25% عملکرد ارزش کم می شود.

معافیت ها :

تبصره 4 ماده 53:

اگر ملکی با اثاثیه و ماشین آلات اجاره داده شود.ارزش آن ماشین آلات جزء اجاره ملک محسوب می شود.

تبصره 1: اگر محل سکونتی به اشخاصی زیر اجاره داده شود و اجاره ای گرفته نشود مشمول مالیات نمی شود. (پدر- مادر –همسر – فرزندان –اجداد – واشخاص موضوع ماده 3)

تبصره 5 ماده 53:

در مورد مستعدثاتی که طبق قرار داد از طرف مستجر در عین مستاجر به نفع موجر ایجاد می شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستعدثه به موجر تقویم می گردد.و 50%آن جز درآمد مشمول مالیات اضافه می شود.

*مستعدثه : خرجی که برای ملک کرده است مثل موزایک کردن حیاط یا نرده پله

نکته: ممکن است یکسری هزینه ها توسط مستاجر انجام شود اما عرفا و قانونا به عهده موجر می باشد .مثل لوله کشی نبودن منزل موجر که اجاره شده وبه ا رزش روز ایجاد هزینه به درآمد مشمول مالیات اضافه می شود.چون این کار را یک منبع درآمد می دانند.

تبصره 6 ماده 53:

اگر هزینه های که به موجب قانون یا عرفا به عهده مالک باشد ولی توسط مستاجر انجام شود به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

تبصره 11 ماده 53:

مالکان مجتمع مسکونی  دارای بیش از 3 واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن  و شهر سازی ساخته شده باشد یا می شود. در طول مدت اجاره از100%مالیات بر اجاره معاف خواهند بود در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد های مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید ودر سایر نقاط تا 200متر زیربنای مفید از مالیات بر درآمد املاک معاف است.

                                     270 =80+40+50+100 متراژهای

فرض بر تهران باشد           مشمول مالیات است    120=  150-270

مثال:

اگر آقای حسینی یک واحد مسکونی خود را که در تهران می باشد را به مبلغ1.000.000 ریال به اجاره واگذار نموده باشد واین ملک بیش از 200متر بنا داشته باشد.

12.000.000=12*1.000.000

3.000.000=25%*12.000.000

مشمول مالیات طبق ماده 131       9.000.000= 3.000.000- 12.000.000

 

ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم:

مبنا مال الاجاره را سند رسمی قرار می دهد.اما اگر سند رسمی ارائه نشد ویا اینکه غیر از مبلغ اجاره یک مبلغی را به عنوان ودیعه بگیرد میبایست کل مال الاجاره را بر اساس املاک مشابه قرار داد.و ارزش گذاری کرد.

 

تبصره 2 ماده 54 :

از سال 82 املاکی که به اجاره  گذاشته می شوند.بر اساس ارزش اجاره ای  خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده64 این قانون برای محدود شهرها و روستاها بر اساس هر مترمربع محاسبه خواهد شد.

ارزش گذاری املاک یا موارد استفاده نقل وانتقال املاک:

1)      بر مبنای عرصه

2)      برمبنای عیان           

3)      بر مبنای سایر

نکته:

1-      مالک یا مالکین مکلف هستند اظهار نامه مالیاتی هر سال درآمد اجاره خود را تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت نمائید.(ماده 80 ق.م.م)

2-      در صورتی که مستاجر اشخاص حقوقی ( ائم از دولتی یا خصوصی ویا نهادهای عمومی غیر دولتی) باشند. هنگام پرداخت اجاره بها مکلفند مالیات متعلقه را بر اساس قانون محاسبه و کسر و ظرف مدت 10 روز پس از کسر مالیات  مربوطه را به اداره امور اقتصادی و دارائی مل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمائید.(تبصره 9 ماده 53 ق.م.م)

تا میزان 500.000.000 مشمول مالیات 15%

از 500.000.000 تا 1.000.000.000 ریال 20%

تبصره ماده 131:

به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سالانه به نرخ 25% مالیات سال گذشته آنها  یک واحد درصد و حداکثر تا 5 واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود . شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل وتسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه درمهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

مثال:

اگر آقای حسینی یک واحد مسکونی خود را که در تهران واقع میباشد.ماهیانه به مبلغ 10.000.000ریال به اجاره واگذار نموده باشد واین ملک بیش از 200متر بنا داشته باشد .

مطلوبست:محاسبه مالیات بردرآمد اجاره سال92 آقای حسینی

مشمول مالیات 50=200-150                                          120.000.000=12*10.000.000

                                                                             30.000.000=25%*120.000.000

                                                                             2.500.000=(تقسیم200)50*10.000.000

                           طبق ماده 131        22.500.000=75%*30.000.000=12*2.500.000                                          

3.375.000=15%*22.500.000

281.250=12 /  3.375.000

اگر مسکونی باشد نسبت می گیریم.اگر غیر مسکونی باشد ازماده131 استفاده میکنیم.

اظهار نامه مالیات بردرآمد املاک (ماده80):

اظهار نامه مالیات بردرآمد املاک اگر بحث اجاره و نقل و انتقال باشد می بایست تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه تنظیم می شود.حق واگذاری (سرقفلی) تا 30 روز بعد از انجام معامله

معافیت ماده 84:

اگر شخصی درآمدی غیر از درآمد اجاره ندارد به اندازه معافیت ماده 84(معافیت مالیات حقوق20.000.000 ریال) معاف است .

ممکن است کسی درآمدش فقط اجاره املاک باشد.می تواند تا سقف معافیت مالیات ماده57 می تواند از درآمد مالیات بر درآمد اجارشان کسر شود.

مثال:

 600.000.000=12*50.000.000 اجاره ماهانه

ماده131 270.000.000=%75*360.000.000=240.000.000-600.000.000

40.500.000=15%*270.000.000

ماهانه 3.375.000=12 / 40.500.000

نکته :

اشخاص حقیقی موضوع ماده 57 بایستی اظهارنامه جدائی تنظیم کنند تا تیر ماه سال بعد اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمائید.

·         درآمد های بازنشستگی یا سود سپرده بانکی درآمد مشمول مالیات تلقی نمی شود.

 

 

 

نظرات (0)

نظری ارسال نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
کد را وارد کنید. واضح نیست؟
اشتراک گذاری:
    
افزونه فعال نشده است
ارتباط با ماندگار البرز
ارقام پردازان ماندگار البرز

ارقام پردازان ماندگار البرزکرج - خیابان شهید بهشتی - حد فاصل بین میدان سپاه و سه راه رجایی شهر - نبش کوچه گلستان - ساختمان پاسارگاد - طبقه پنجم - واحد 505

ارقام پردازان ماندگار البرز02634203444

ارقام پردازان ماندگار البرز02634201284

ارقام پردازان ماندگار البرز09128652033

ارقام پردازان ماندگار البرز

ارقام پردازان ماندگار البرز
ارقام پردازان ماندگار البرز
قوانین مالیاتی
ارقام پردازان ماندگار البرز

ارقام پردازان ماندگار البرزماده 1 قانون مالیات های مستقیم (اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:)

ارقام پردازان ماندگار البرزکلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

ارقام پردازان ماندگار البرزهرشخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج ایران تحصیل می نماید.

ارقام پردازان ماندگار البرزهر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید.

 

مشتــریان ارقـام پـردازان ماندگـار البــرز

ارقام پردازان ماندگار البرز

  • logo-7.png
  • logo-2.png
  • logo-4.png
  • logo-1.png
  • logo-5.png
  • logo-9.png
  • logo-8.png
  • logo-10.png
  • logo-6.png
  • logo-3.png

© 2020 ارقام پردازان ماندگار البرز . کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است
طراحی سایت توسط گروه طراحی سایت آرمان وب نوین

اتصال اینترنت وجود ندارد